Általános szerződési feltételek

Az Energy Power Kft. az általa forgalmazott szolgáltatásokat a vonatkozó megrendeléseket – eltérő megállapodás hiányában – az alábbi feltétekkel teljesíti:
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 Jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Megrendelő és az Energy Power Kft. a szerződéses ügylete során mind a Megrendelőre, mind pedig a vele szerződő Energy Power Kft.-re kötelezőek.

1.2  Az ÁSZF-ben foglaltak a Megrendelő és Energy Power Kft.között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek, és az ÁSZF a megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

1.3 Az Energy Power Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben foglalt feltételektől eltérő tartalommal az általa meghatározott bármely Megrendelő, vagy megrendelés vonatkozásában egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás kötésekor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben azok tekintetében a felek az egyedi megállapodásban eltérőén nem rendelkeznek.
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Ajánlatkérés

2.1 Az Energy Power Kft. a szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatkéréseket elektronikus levélben fogadja. A Megrendelő csak és kizárólag olyan megjelenítéseket kérhet, melyek nem állnak jogvédelem alatt, vagy ha igen, akkor azokat jogszerűen használhatja.

2.2 Az ajánlatkérés alapján az Energy Power Kft. elkészíti az igényelt szolgáltatásra vonatkozó Ajánlatát, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre juttat el. Az Ajánlat tartalmazza az ellenértéket, valamint azokat a paramétereket és esetleges egyéb feltételeket is, amelyekkel a társaság az Ajánlat teljesítését vállalni tudja. Az Ajánlat tartalmazza az Energy Power Kft. képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét is. A vállalkozás érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az árajánlat kizárólag megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlat érvényessége 30 nap, az ettől eltérő érvényességi időt külön tüntetjük fel.

Az Ajánlat visszaigazolása, megrendelés

2.3 Az Ajánlat tartalmára vonatkozó módosítási igényeit a Megrendelő elektronikus levélben küldi meg, melynek alapján az Energy Power Kft. az általa teljesíthetőnek tartott változtatásokat elvégzi és az újabb Ajánlatot a Megrendelő részére elektronikus úton eljuttatja.

2.4 Az elfogadott Ajánlat alapján Megrendelő írásos megrendelést küld az Energy Power Kft. részére, melyben feltünteti a megrendeléssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselője nevét és elérhetőségét.

2.6 A Megrendelő jogosult megrendelését a teljesítést megelőzően módosítani, köteles azonban az ebből eredő valamennyi többletköltséget az Energy Power Kft. részére megtéríteni.
FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1 Az Energy Power Kft. által nyújtott szolgáltatások, termékek ellenértékét előre fizetéssel, vagy utólagos (teljesíts igazolás kiállítása után) utalással lehet kiegyenlíteni.

3.2 A konkrét megrendelésre vonatkozó fizetési módot és határidőt az Energy Power Kft. által küldött 1.2 pont szerinti Ajánlat elektronikus levél tartalmazza.

3.3 A megrendelő tudomásul veszi, hogy az Energy Power Kft. (2038 Pomáz, Táncsics Mihály u. 48.) adatkezelő által az energypower.eu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a könyvelés, számlázás, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név (cég név), e-mail cím, számlázási adatok:
(név, adószám, utcanév, házszám, település, irányítószám)
szállítási cím: (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám.
TELJESÍTÉS

4.1 Az Energy Power Kft.a megrendelt szolgáltatás elvégzését, termék kiszállítását a Megrendelő által a megrendelésben megnevezett kapcsolattartó részére elektronikus úton jelzi.
Kiszállítás

4.2 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék Megrendelő részére történő továbbítása a cég feladata, úgy ezen kötelezettségének a 5 munkanapon belül tesz eleget a Megrendelő címére eljuttatja a megrendelt terméket.

4.3 Amennyiben a megrendelt termék elszállítását a Megrendelő vállalta, úgy ezen kötelezettségének a 5 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ebben az esetben a cég a termék átadásával egyidejűleg adja át a Megrendelőnek, illetőleg a képviseletében megjelenő személynek a szabályszerűen kiállított számlát, akinek a számla és a megrendelt termék átvételét a személyazonosságának igazolása és rögzítése mellett aláírásával kell elismernie, a számlán szereplő fizetendő összeget kiegyenlítenie.
SZERZŐDÉSSZEGÉS

Késedelem
5.1 Amennyiben az Energy Power Kft. Ajánlatban vállalt teljesítési határidővel saját hibájából késedelembe esik, úgy kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a nettó ellenérték napi 1 %-a, maximum 10 %. Energy Power Kft.hibájából bekövetkező 10 munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

5.2 Ha a teljesítés az Energy Power Kft. hibájából végérvényesen meghiúsul, úgy 10 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

5.3 Energy Power Kft. által kiállított számlát Megrendelő köteles az abban megjelölt fizetési határidőre kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén az Energy Power Kft. a szerződéstől azonnali hatállyal jogosult elállni.

Hibás teljesítés

5.4 Mennyiségi kifogással az 3.2 pont szerinti teljesítés esetén a küldemény igazolt átvételét követő 1 munkanapon belül, az 3.2 pont szerinti teljesítés esetén pedig az elszállítástól számított 1 munkanapon belül lehet élni.

5.5 Minőségi kifogást a teljesítéstől számított 8 naptári napon belül lehet bejelenteni kizárólag írásban.

5.6 Megrendelő kötelessége a termék felhasználási módjának ismerete, megfelelő strapabírású termék választása; hibás választás nem minősül hibás teljesítésnek, nem minősül minőségi problémának.

5.7 Hibás teljesítés miatti kifogásokat az Energy Power Kft. kizárólag írásban, elektronikus úton fogad az iroda@nrgpower.eu címen.

Elállás

5.7 A Megrendelő jogosult a 1.4 pont szerinti megrendelésétől elállni, köteles azonban az Energy Power Kft.-t ebből eredően érő kárt részére maradéktalanul megtéríteni.

5.8 Érdekmúlásra hivatkozással a Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha annak feltételeit, okát és pontos dátumát az Ajánlatkérésben és a Megrendelésben tételesen rögzítette.
EGYÉB FELTÉTELEK

6.1 Felek a feladat elvégzése során szorosan együttműködnek, tájékoztatják egymást minden olyan eseményről, amely a feladat teljesítésére, illetve a határidők megtartására hatással lehet, mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.

6.2 Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges; kikötik a Budaörsi Városi Bíróság illetékességét, azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.

6.3 Jelen szerződést Felek magyar nyelven kötötték.

6.4 Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.

6.5 Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

6.6 Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek, vagy jelen szerződés alapján, kapcsolatban átadott dokumentumoknak esetleges jogellenessége, érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága a szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.

6.7 Jelen ÁSZF és adott megrendelés alapján az Energy Power Kft. által nyújtott szolgáltatásokra, és forgalmazott termékre a Megrendelő továbbértékesítési jogot is magába foglaló, kizárólagos felhasználási jogot nem szerez.

6.8 Amennyiben az Energy Power Kft. a Megrendelő utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy a Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jogok, a szabadalmi jogok, a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó más jogok és bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás fellépése esetén. A Megrendelő ilyen esetben köteles a céget mentesíteni a hozzá benyújtott követelésekkel, ellene indított peres eljárásokkal szemben vagy a felmerülő mindennemű egyéb eljárás vagy költségviselés alól.

6.9 Az Energy Power Kft.-nek joga van a terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

6.11 A szerződés kizárólag írásban módosítható, beleértve annak kiegészítését is.

Az Általános Szerződési Feltételek tulajdonosa: az Energy Power Kft.